Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb.
Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje.    Dowiedz się więcej    Zamknij ten pasek

Zmagazynowana energia 50 +

PROJEKT ZAKOŃCZONY

 

Projekt  „Zmagazynowana energia 50+” realizowany w ramach

Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki,

Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,

Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Kwota dofinansowania: 263 351,15zł

Okres realizacji  projektu: 01.03.2012r. - 30.11.2012r

 

Podstawowe informacje

Projekt „Zmagazynowana energia 50+”, realizowany jest przez Kujawsko – Pomorską Organizację Pracodawców Lewiatan, na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.01.01-04-055/11 z Urzędem Marszałkowskim w Toruniu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: od 01.03.2012r. do 30.11.2012r.

 

Cele projektu

Celem Projektu jest podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności osób dorosłych czynnych zawodowo z terenu województwa kujawsko – pomorskiego  do potrzeb regionalnej gospodarki (wsparcie szkoleniowe kierowane będzie do osób, które z własnej inicjatywy chcą się doskonalić zawodowo poza godzinami i miejscem pracy) oraz spełnione są następujące warunki:

a)     szkolenie odbywa się poza miejscem zatrudnienia (tj. poza zakładem pracy),

b)     nabór na szkolenie ma charakter otwarty

c)      w projekcie udział mogą wziąć osoby powyżej 50 r. ż.

d)     uczestnicy chcący wziąć udział w Projekcie zatrudnieni u jednego pracodawcy nie mogą stanowić więcej niż 20% ogółu uczestników Projektu.

Założeniem projektu jest przeprowadzenie programu szkoleniowego opartego o przebadane zapotrzebowanie i wpisującego się w kierunek rozwoju regionu. Skonstruowana w projekcie oferta szkoleniowa ma przyczynić się do zwiększenia atrakcyjności Beneficjentów Ostatecznych na rynku pracy.

Udział w Projekcie jest bezpłatny.

 

Zakres udzielonego wsparcia

 

W ramach Projektu przeprowadzone zostaną 3 rodzaje szkoleń i dodatkowe wsparcie.

 1. Szkolenia pt. „Magazynier z obsługą wózków widłowych” odbywać się będą w dwóch grupach, w których weźmie udział średnio po 10 osób/grupa.
 2. Szkolenie pt. „Uprawnienia EKSPOLOATACJI urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – E1  odbędzie się w jednej grupie, w której weźmie udział 15 osób.
 3. Szkolenie pt„ Uprawnienia do DOZORU przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych – D1”  odbędzie się w jednej grupie, w której weźmie udział 15 osób.

Dodatkowe wsparcie obejmuje:

-        coaching (tematyka coachingu dot. m.in. zarządzania czasem pracy, zarządzanie zespołem itp., zostanie ustalona na etapie rekrutacji za pomocą specjalnej ankiety, gdzie Uczestnik będzie mógł wskazać interesujący go zakres tematyczny)

-        spotkania z psychologiem (1 godzina zegarowa na osobę) i doradcą zawodowym ( 2 godziny zegarowe na osobę)

KPOP Lewiatan pokrywa koszt egzaminów zewnętrznych, zapewnia wyżywienie w trakcie trwania szkolenia oraz zwrot kosztów dojazdu na szkolenie w przypadku gdy odległość od miejsca zamieszkania przekracza 50 km a także materiały szkoleniowe.

 

Rekrutacja

W projekcie uczestniczyć mogą czynne zawodowo osoby dorosłe z terenu województwa kujawsko – pomorskiego zgłaszające z własnej inicjatywy chęć podwyższania kwalifikacji zawodowych dla potrzeb rynku pracy. Jest to zgodne z kryteriami Priorytetu VIII Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw”.

Kandydaci do uczestnictwa w szkoleniach winni spełniać łącznie następujące kryteria:

-  zameldowanie na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;

-  osoby czynne zawodowo,

-  osoby powyżej 50 roku życia

- osoby posiadające w głównej mierze maksymalnie średnie wykształcenie, przy czym preferowane będą osoby o wykształceniu zawodowym

Dodatkowo oprócz ww.  kryteriów, Beneficjent Ostateczny musi spełniać następujące warunki:

- wypełnić Formularz rekrutacyjny,

- wypełnić Oświadczenie Uczestnika Projektu, gdzie wyrazi zgodę na przetwarzanie danych osobowych i zaakceptuje niniejszy regulamin,

- wypełnić Deklarację uczestnictwa w Projekcie,

- podpisać umowę szkoleniową.

Poza wymogami programowymi – pierwszeństwo udziału w Projekcie będą miały kobiety, następnie osoby, których zakres obowiązków jest zgodny z tematyką Projektu, kolejnym kryterium będzie wiek (pierwszeństwo dla osób starszych nie posiadających uprawnień emerytalnych).

Zgłoszenia na szkolenia będą przyjmowane  do 31.08.2012 włącznie.

 

Prawa i obowiązki Uczestnika szkoleń

 

 1. Beneficjent Ostateczny uprawniony jest do nieodpłatnego udziału w szkoleniach realizowanych w ramach Projektu.
 2. Uczestnik szkoleń zobowiązuje się uczestniczyć we wszystkich zadeklarowanych zajęciach, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator.
 3. Uczestnik szkoleń zobowiązany jest do potwierdzania swojej obecności na liście obecności.
 4. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniach. W przypadku opuszczenia większej liczby godzin szkoleniowych Organizator zastrzega sobie prawo wykreślenia Uczestnika z listy uczestników.
 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się przystąpić do egzaminów (wewnętrznego jak i zewnętrznego) w trakcie trwania projektu.
 6. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności Beneficjenta Ostatecznego spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Usprawiedliwienie wymaga telefonicznego zawiadomienia, lub złożenia pisemnego oświadczenia o przyczynach nieobecności.
 7. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do poddania się badaniom ankietowym w celu monitoringu i ewaluacji Projektu w czasie jego trwania
 8. Warunkiem ukończenia szkolenia i uzyskania zaświadczenia o jego ukończeniu jest odpowiednia frekwencja, tzn. udział, w co najmniej 80% zajęć oraz uzyskanie pozytywnej oceny z egzaminu końcowego.

9.      W przypadku nieuzasadnionego opuszczenia przez Beneficjenta Ostatecznego większej niż przewidziano liczby godzin szkoleniowych lub rezygnacji z własnej winy z uczestnictwa w szkoleniach, Organizator, w przypadku poniesienia przez niego straty, zastrzega sobie prawo wystąpienia o zwrot kosztów poniesionych w związku z uczestnictwem Beneficjenta Ostatecznego w szkoleniach.

 

Opis szkoleń (dodatkowo)

MAGAZYNIER Z OBSŁUGĄ WÓZKÓW WIDŁOWYCH

I.                    Moduł - kurs na wózki widłowe

                  1.         Typy stosowanych wózków jezdniowych

                  2.         Budowa wózka

                  3.         Czynności operatora przy obsłudze wózków

                  4.         Czynności operatora w czasie pracy wózka

                  5.         Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa

                  6.         Wiadomości z zakresu BHP

                  7.         Praktyczna nauka jazdy

                  8.         Wymiana butli gazowych w wózkach

                  9.         Wiadomości z zakresu dozoru technicznego

II.                  Moduł – kurs na magazyniera

                  1.         BHP w magazynach

                  2.         Zapasy magazynowe

                  3.         Budowle magazynowe

                  4.         Wyposażenie magazynów

                  5.         Technologia magazynowania

                  6.         Kontenerowy system transportowy w gospodarce magazynowej

                  7.         Organizacja gospodarki magazynowej

                  8.         Nowoczesne urządzenia informatyczne wspomagające zarządzanie przebiegiem procesu magazynowego

 

UPRAWNIENIA EKSPOLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH – E1

- Przepisy o gospodarce  elektroenergetycznej

- Przepisy ochrony PPOŻ

- Wybrane zagadnienia z elektrotechniki ogólnej

- Gospodarka elektroenergetyczna

- Przepisy budowy urządzeń elektrycznych

- Egzamin wewnętrzny

 

UPRAWNIENIA DO DOZORU PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ, INSTALACJI I SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH – D1

- Przepisy dot.  przyłączania i instalacji do sieci, dostarczania paliw i energii, oraz prowadzenia ruchu i eksploatacji urządzeń , instalacji i sieci

- Przepisy i zasady postępowania przy programowaniu pracy sieci, instalacji i urządzeń

- Przepisy dot. eksploatacji, wymagań w zakresie prowadzenia dokumentacji technicznej i eksploatacyjnej oraz stosowania instrukcji eksploatacji sieci, instalacji i urządzeń

- Przepisy dot. budowy urządzeń, instalacji i sieci oraz norm i warunków technicznych

- Zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci

- Zasady wykonywania prac kontrolno-pomiarowych i montażowych

- Egzamin wewnętrzny

 

 O projekcie

 Formularz rekrutacyjny

 Formularz rekrutacyjny

Powrót do poprzedniej strony
-->
« wrzesień 2019 »
PnWŚCzPSN
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30